ประชุมเชิงปฏิบัติและบรรยายพิเศษ การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติและบรรยายพิเศษ การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แทนครูวิชาการ ผู้แทน กตปน.และบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่