ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1-2

วันอังคาร ที่ 29 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team ) นำโดย นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15  ประธานกรรมการ ,นายสุทธิดล พุทธรักษ์  ผอ.สพม.เชียงใหม่ กรรมการ,นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  กรรมการและเลขานุการและนางสาวสุพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ   ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1-2   ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

  1. นายณัฐพล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
  2. นายประพันธ์ รินพล ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
  3. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
  4. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1