ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยประกาศเจตจำนงสุจริต 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาล้านนา  (Thai) ( English ) (Chinese)  (Lanna)
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในโอกาสนี้ได้มอบธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่นให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และมอบป้ายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม/หน่วย วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1