ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่โรงเรียนในสังกัด

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 20 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนรับการจัดสรร เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน โดยมี นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การรับมอบหนังสือ จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

แนวทางการนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือบรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการจะเรียนรู้เรื่องใดสามารถค้นหาอ่านได้โดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปัญญาให้ผู้เรียนได้ โดยสรรพวิทยาที่บรรจุไว้แต่ละเรื่องจัดทำให้เหมาะสมตามระดับ คือ ระดับเด็กรุ่นเล็ก ระดับเด็กรุ่นกลางและระดับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่
            มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้เสนอรูปแบบการนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 1. ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด อาทิ กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก, กิจกรรมพี่สอนน้อง, กิจกรรมวันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, กิจกรรมบันทึกการอ่าน 2. ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ ใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียน, ใช้เป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียน, ใช้เป็นสื่อประกอบบทเรียน, ใช้เป็นการศึกษาค้นคว้าและใช้ในการสรุปบทเรียน
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า ขอให้โรงเรียนนำหนังสือที่ได้รับมอบ ไปจัดกิจกรรมตามแนวทางที่กล่าวมาและกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจะได้สร้างสรรค์ขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป