ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ, มูลนิธิศานติวัฒธรรม, สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงสำหรับการร่วมมือแบบบูรณาการ ในการจัดทำมาตรการ และการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ร่วมมือขับเคลื่อนมาตการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการป้องกัน ให้การเยียวยา ช่วยเหลือ ส่งต่อ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น และเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา  ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา