ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอดิศร ถวิลคำ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมาติดตามการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 , การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำข้อตกลงการพัฒนา รวมทั้งการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา , ด้านคุณภาพการศึกษา , ด้านประสิทธิภาพ และด้านองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายชีวัน อนัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรให้การต้อนรับ