มาตรการและนาวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด (COVID-19)