รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563 (งวดที่ 9)