รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2562 (งวดที่ 3- ปี63)