รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (งวดที่ 10)