รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 (งวดที่ 11)