รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (งวดที่ 12)