รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564 (งวดที่ 1)