รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564 (งวดที่ 3)