รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2565 (งวดที่ 4)