รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (งวดที่ 8)