รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งวดที่ 10 )