รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2565 (งวดที่ 11 )