รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม (งวดที่ 1)