รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม (งวดที่ 3)