รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม งวดที่ 10