รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม งวดที่ 11