รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน งวดที่ 12