รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม งวดที่ 1