รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม งวดที่ 3