รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษระอันพึงประสงค์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2563_รายโรง