รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400456 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566