ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ โครงการโรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่ม
เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะฯ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 6 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
นำเสนอดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย นำเสนอโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
2. โครงการพาน้องกลับมาเรียน นำเสนอโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3. โครงการโรงเรียนคุณภาพ นำเสนอโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3