สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขอแสดงความยินดี ศน.สุนิทรา พรมมล ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการนำเสนอผลงานผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ศน.สุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการนำเสนอผลงานผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระดับภาคเหนือ ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่ และได้ไปแข่งขันการนำเสนอผลงานผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในระดับประเทศต่อไป