สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1