สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา สัปดาห์นี้ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อจากนั้นได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์ จัดขึ้นทุกเช้าวันจันทร์ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1