สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมถอดตัวชี้วัด Active Learning

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้นาย สยามรัฐ กุลประดิษฐ์ และ นาย เสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่