สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้น ข้อราชการสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้น ข้อราชการสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งใจพร้อม 7 พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่ 1) พร้อมสถานที่ 2) พร้อมทีมงาน 3) พร้อมหลักสูตร 4) พร้อมสื่อและเทคโนโลยี 5) พร้อมโภชนาการ 6) พร้อมความปลอดภัย 7) พร้อม PLC และนิเทศหนุนเสริม โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและจุดเน้นนำสู่การปฏิบัติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1