สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดการความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดการความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล” โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 คือ นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผอ.กลุ่มประสานการป้องกันทุจริตภาค 5 เป็นผู้ให้ความรู้การประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1