สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมมีวิทยากรหลักคือ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, นางกนกเรขา บุญยรัตน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่ม PLC ถึงประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ และความรุนแรงของความเสี่ยง จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันคัดเลือกเป็นความเสี่ยงของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1