สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์, นายเสน่ห์ รัชฎา, นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และรับรองข้อมูลการรายงานข้อมูลสาธารณะ OIT ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมล้านตอง