สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบ e MENSCR

นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (e MENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้อง CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1