สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2567

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กำหนด ในโอกาสนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ รัชฎา นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน โดยมี นายสามารถ อินตามูล ผอ.โรงเรียนบ้านสันกำแพง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสันกำแพงให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่