สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

>>วันที่ 30 เมษายน 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาเอกสารและประเมินโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ที่มีความประสงค์จะประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

>>ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยครูผู้สอนในโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน เพื่อประเมินโรงเรียนในโครงการฯ ปีการศึกษา 2566 และจัดส่งแบบสรุปข้อมูลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ไปยังสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

Cr.ภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา