สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลน โดยมี นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนฯ เข้าร่วมประชุม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1