สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศและให้โอวาท แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เต็มเวลา พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพตามที่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1ในโอกาสนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้แจ้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไห้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16) เลือกสถานศึกษา และรับหนังสือส่งตัวไปยังสถานศึกษาต่อไป