สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจและรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผ่นปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1