สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน  โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี  วันที่ 11 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและสะดวกในการจัดการของครู สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนละ 72 ชุด ได้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2, โรงเรียนรัปปาปอร์ต, โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์, โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง, โรงเรียนบ้านห่างหลวงและโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด