สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online )

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online ) ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในภูมิภาคในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งข้นกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่