สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการติดตาม การขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา พร้อมสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการติดตาม การขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานการประชุมฯ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการติดตาม การขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา พร้อมสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อาทิ เช่น ผลการประเมินการทดสอบการศึกษา O-NET , NT , RT , ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , การดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่น 1 รุ่น 2 และ รุ่น 3 , การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) , โครงการคุณธรรม และรายนงานผลการปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเสนอแผนปฏิบัติการนิเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1