สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับครู นักเรียน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1