สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการลดปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการลดปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่