สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ตาก

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) นำโดย นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นำบุคลากรในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประเมินสถานะของหน่วยงานราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 1