สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1