สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1