สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1